Return to Site

Fáilte ó Stiúrthóir an Chláir, Mary Kelly

Dia bhur mbeathasa agus fáilte mhór romhat go Coláiste Hibernia. Is é Coláiste Hibernia an soláthróir is mó de bhunmhúinteoirí na hÉireann. Aitheanta go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, tá cáil bainte amach ag an gColáiste as oideachas agus oiliúint den ardchaighdeán a chur ar ábhair oidí na tíre seo. Tuigimid go maith i gColáiste Hibernia stádas agus tábhacht na Gaeilge i sochaí chomhaimseartha na hÉireann. Bíonn tionchar suntasach ag gach uile mhúinteoir ar mheon an pháiste i leith na Gaeilge agus gur tionchar fadtéarmach é seo ina n-aistear foghlama. Chun meon dearfach a chothú sa mhac léinn, cuireann an Coláiste seirbhísí teanga agus oideachais ar fáil dár mic léinn chun dul chun cinn a dhéanamh sa teanga agus chun spiorad agus cultúr na teanga a spreagadh i measc ár bhfhoghlaimeoirí. Gheobhaidh tú sa leathanach seo cur síos ar na tacaíochtaí seo agus ar chaighdeán na Gaeilge a mbeifear ag súil leis agus mac léinn iarchéime ag cur isteach ar an gColáiste.

Leagan Amach an Scrúduithe

Ionas gur féidir cumas an iarrthóra sa Ghaeilge a mheas, is gá go dtabharfar faoi scrúdú iontrála Gaeilge. I gcaitheamh an agallaimh seo déanfar measúnú ar scileanna cumarsáide, ar líofacht agus ar chruinneas an mhic léinn. Cinnteofar, mar thoradh air sin, go bhfuil caighdeán sásúil ag an mac léinn tabhairt faoin Máistreacht Ghairmiúil sa Bhunoideachas. Maireann an scrúdú Gaeilge cúig nóiméad déag nó mar sin agus pléifear gnáth-thopaicí a bhaineann le saol an iarrthóra (e.g. Cén fáth gur mhaith leat a bheith i do mhúinteoir?).

Conas feabhas a chur ar do chuid Gaeilge

Cuirtear an cheist go minic orainn i gColáiste Hibernia conas is féidir feabhas a chur ar do chuid Gaeilge. Tá cuid mhór acmhainní saor in aisce ar fáil ar líne chun do chuid scileanna teanga a fheabhsú. Faigh thíos moltaí an Choláiste i leith acmhainní nua-aimseartha bríomhaire a bheadh cuidiúil don iarrthóir:

  • tuairisc.ie – Tá an áis bhríomhar, nuálaíoch seo do mhúinteoirí agus do dhaltaí na Gaeilge á cur ar fáil le tacaíocht ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) agus Foras na Gaeilge.
  • nosmag.com – Is gaeliris chultúir agus stílbheatha é Nós agus é ar fáil i siopaí timpeall na tíre. Clúdaítear suimeanna coitianta an tsaoil chomhaimeartha in ailt na hirise agus suíomh gréasáin iontach maith curtha le chéile acu.
  • siopa.ie – Siopa de chuid na cuideachta Gaelchultúr/Coláiste na hÉireann atá sa suíomh seo dírithe ar leabhair agus acmhainní foghlama éagsúla. Is féidir acmhainní múinteoireachta a fháil anseo taobh le leabhair ghramadaí Gramadach gan Stró le hÉamonn Ó Dónaill ina measc.
  • cic.ie – Siopa Cló Iar-Chonnachta atá sa suíomh seo. Ar cheann de na tithe foilseacháin is mó in Éirinn, tá rogha fhairsing de leabhair liteartha agus fhilíochta ar fáil.
  • teanglann.ie – Leagan leictreonach den fhoclóir is údarásaí atá ann i láthair na huaire, Foclóir Gaeilge-Béarla Uí Dhónaill. Bailíodh le chéile foclóir, eolas mar gheall ar an ngramadach agus bunachar foghraíochta de mhórchanúintí na Gaeilge sa suíomh seo.
  • http://www.tg4.ie – Seirbhís náisiúnta teilifíse Gaeilge atá in TG4. Tá seinnteoir ar líne do TG4 ar fáil (díreach ar nós The RTÉ Player) agus rogha fhairsing de chláir éagsúla ar fáil go saor in aisce ann, ina measc an Nuacht, Ros na Rún agus cluichí spóirt.
  • http://www.rte.ie/rnag/ – Is féidir leat a bheith ag éisteacht go beo le Raidió na Gaeltachta ar líne ag an nasc seo nó is féidir leat cláir a íoslódáil mar phodchraoltaí agus iad a chur ar do ghuthán póca cliste. Is féidir aip darb ainm RTÉ Radio a íoslódáil ar an iPhone agus tá rogha ann le bheith ag éisteacht le Raidió na Gaeltachta air go beo freisin.
  • http://www.raidionalife.ie/ – Raidió lán-Ghaeilge lonnaithe i mBaile Átha Cliath. Taitníonn an stáisiún seo go mór le foghlaimeoirí Gaeilge toisc gur foghlaimeoirí den chuid is mó de láithreoirí an stáisiúin agus níl Gaeilge fhíorchanúnach ag foireann an stáisiúin.
  • https://cnag.ie/ga/ – Eagras náisiúnta é Conradh na Gaeilge a chuireann an Ghaeilge chun cinn ó cheann ceann na tíre. Tá gach eolas mar gheall ar chiorcail chomhrá, acmhainní foghlama agus ranganna foirmeálta ar fáil ar an suíomh.

An Ghaeltacht

 

Mar chuid den PMEP, freastalóidh mic léinn ar dhá Thréimhse Foghlama sa Ghaeltacht (coicís i ngach bloc, ceithre seachtaine ina iomláine). Reáchtálfar na cúrsaí i gceantair Ghaeltachta a bhfuil pobail ghníomhacha agus an struchtúr cuí acu le timpeallacht teagaisc agus foghlama a sholáthar do mhic léinn an Choláiste. Mar chuid den chlár leathan agus ilghnéitheach seo, déanfaidh mic léinn forbairt ar a gcuid scileanna teanga, cumarsáide agus sóisialta ar bhonn acadúil, gairmiúil agus pearsanta. Cuirfear tús leis an bhforbairt seo mar chuid den chéad bhloc agus tógfar ar dhul chun cinn an mhic léinn mar chuid den dara bloc.

Ardaíonn an tréimhse foghlama feasacht shoch-theangeolaíoch agus shoch-chultúrtha an mhic léinn agus cuireann an tréimhse go mór lena f(h)éiniúlacht agus lena m(h)eon féin i  leith na Gaeilge. Tugann an socrúchán seo an deis do mhic léinn iniúchadh a dhéanamh ar a stíl foghlama féin agus cuireann an timpeallacht Ghaelach, an saineolas gairmiúil agus an comhoibriú le mic léinn eile go mór le forbairt an mhic léinn. Ardaíonn tascanna féinfhoghlama leanúnacha feasacht an mhic léinn ar a c(h)aighdeán Gaeilge féin toisc go bhfuil sé mar aidhm ag na tascanna seo mic léinn a chumasú le máistreacht a fháil ar a gcuid scileanna cumarsáide agus comhoibrithe.

An Nua-Ghaeilge

Síneann modúl na Nua-Ghaeilge thar an dá bhliain den PMEP agus é mar chroí-mhodúl sa chúrsa máistreachta. Díríonn an modúl ar scileanna cumarsáide, labhartha, scríbhneoireachta agus cruinneas na bhfoghlaimeoirí. Tá sé mar aidhm ag Roinn na Nua-Ghaeilge go gcothófar féin-mhuinín agus cumas chun an Ghaeilge a mhúineadh go héifeachtach. Pléifidh an mac léinn le hacmhainní teangeolaíochta, le litríocht, le filíocht, le drámaíocht agus le gramadach na Gaeilge go fíorúil agus aghaidh-ar-aghaidh. Tugann measúnuithe na Nua-Ghaeilge deis don mhac léinn a gcumas sa sprioctheanga a léiriú agus chun tógáil ar a ndul chun cinn le haiseolas.

Cé nach mbaineann an modúl seo go díreach le múineadh na Gaeilge sa seomra ranga comhaimseartha, déanfar gnéithe den mhodúl a chomhtháthú le hábhar a bhaineann le curaclam na Gaeilge. Is í príomhaidhm an mhodúil, mar sin féin, cumas an mhic léinn sa Ghaeilge a fheabhsú mar fhoghlaimeoir fásta.

Curaclam na Gaeilge

Croí-ábhar curaclaim is í an Ghaeilge i gCuraclam na Bunscoile (1999). Mar thoradh air sin, gheobhaidh mic léinn léargas cuimsitheach ar Churaclam na Gaeilge agus na príomhtheachtaireachtaí a bhaineann le teagasc na Gaeilge i gcúrsa sainiúil dár bhfoghlaimeoirí. Déanfaidh mic léinn staidéar ar shnáitheanna an Churaclaim agus ar na heochairphrionsabail a bhaineann le teagasc agus foghlaim na Gaeilge (mar chéad agus mar dhara teanga) chomh maith le heolas praiticiúil ar réimse leathan modheolaíochtaí teagaisc, foghlama agus measúnaithe. Gheobhaidh mic léinn treoir maidir le pleananna ceachta a ullmhú chomh maith le léargas ar ghníomhaíochtaí éifeachtacha agus seifteanna praiticiúla le húsáid sna ceachtanna Gaeilge.

Mic Léinn na Gaeltachta agus na Gaelscolaíochta

Cuireann Coláiste Hibernia fáilte mhór roimh iarrthóirí Gaeltachta agus roimh iarrthóirí ó chúlraí eile teanga ar nós cúlra sa Ghaelscolaíocht. Ionas go gcothófar muinín i mic léinn Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, tá sruthú déanta againn ar an Socrúchán Scoile. De thoradh air sin, beidh stiúrthóir le Gaeilge, cáipéisí Gaeilge agus aiseolas i nGaeilge ar fáil dár mic léinn más fearr leo tabhairt faoi trí mheán na Gaeilge. Beidh deis ag gach mac léinn, más rogha leo, Socrúchán Scoile a dhéanamh i gceantar Gaeltachta nó i nGaelscoil (nó i scoil ina mbíonn sruth Gaeilge ar fáil ann). Más maith le mac léinn tabhairt faoi shocrúchán i nGaelscoil, beidh orthu agallamh sa bhreis a dhéanamh chun a gcumas sa Ghaeilge a mheas.