Return to Site

Lecturer in Education - Gaeilge

Reference Number: 29624
 • Dublin
 • Applications have closed.

Contract Type:

Full Time

Position:                    Lecturer in Education (Gaeilge)

Contract:                   Full-time, Permanent

Reports to:               Head of School of Education

Location:                   Hibernia College, Dublin

 

Overview:

Hibernia College is Ireland’s only government-accredited online learning college and the country’s leading primary and post-primary teaching institution. We also specialise in postgraduate and continuing professional development (CPD) programmes for students and teaching professionals across the globe. The college is an established leader in pioneering new education technologies and embracing change in the ever-evolving world of education.

Job Purpose:

This is a role on the PME in primary education programme team within Hibernia College School of Education, validated by QQI and professionally accredited by the Teaching Council of Ireland. You will work directly with the Head of School undertaking tasks and duties as defined by the Head of School.

Responsibilities:

Strategy and Leadership

 • Promote and sustain the mission and values of the College
 • Lead the College’s strategy and efforts to promote and develop the Irish language among staff and students
 • Support the Head of School in the monitoring and development of the programme, including academic and professional accreditation and review
 • Develop and maintain quality assurances processes for tutors and assessors
 • Monitor and support faculty performance and provide feedback and advice
 • Develop and supervise induction and training programmes for faculty
 • Co-ordinate and manage students’ Gaeltacht placements, including maintaining contacting with providers, planning and reviewing the placements, supporting students, and ensuring compliance with external body requirements
 • Interview and select suitable candidates for teaching posts
 • Plan and conduct research in the field of teacher education and Gaeilge
 • Support the Admissions team in the interview process

Programme and Student Management

 • Monitor student engagement and performance and providing supports as appropriate
 • Ensure compliance with external requirements, including QQI; the Department of Education and Skills; Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht; and the Teaching Council. This includes maintaining currency with developments in the field and assessing the potential impact on the Hibernia College programme
 • Monitor, review and evaluate the student learning experience
 • Provide detailed updates to the Head of School on progress including content development, student progress, faculty training, student feedback and evaluation and any other data requested by the College Management Team and the Academic Board
 • Utilise student data maintained in the central student information system to make informed decisions in respect of student and programme management and enhancement

Teaching Learning and Assessment

 • Lead the development and design of the College’s Gaeilge modules, including assessments and new courses, initiatives, services and resources
 • Support the Head of School in managing the assessment process – contributing to assessment planning; providing training and guidance to tutors; undertaking moderation as required and appropriate
 • Manage assessment feedback to students including reviews and appeals
 • Support the Head of School in monitoring tutor and student engagement and participation at on-site workshops, online tutorials and discussion forums
 • Contribute to all review, evaluation, planning and validation activity
 • Contribute to the Exam Board report and participate in the Board of Examiners
 • Support the Head of School in ensuring maintenance of academic quality and standards within the programme including compliance with the College Quality Assurance manual
 • Develop language-learning resources, including workshops and publications

 

Requirements/Qualifications:

Essential

 • Qualified to at least Masters level
 • Excellent proficiency in spoken and written Gaeilge
 • Teaching qualification and eligible for registration with the Teaching Council of Ireland
 • Proven track record in the primary education sector, teacher education, or education leadership
 • Management experience relevant to the role
 • Knowledgeable of recent policy developments in the primary sector and in teacher education
 • Capable and confident communicator with very strong personal presence and a proven ability to rapidly respond to and manage change
 • Strong team player who is self-motivating, enthused by change and able to proactively respond to a wide range of rises to the challenges
 • Extensive experience of teaching Gaeilge
 • Excellent knowledge of language learning practices and methods
 • Experience of developing and managing courses
 • Excellent technical proficiency

Desirable:

 • PhD/EdD qualification, or working towards PhD/EdD
 • Experience of working with adult learners
 • Experience of teaching online
 • A keen interest in Gaeilge literature

To apply, please e-mail a comprehensive CV and supporting letter to: careers@hiberniacollege.net

Closing date for receipt of applications is Tuesday 2nd June 2020. Please note the College reserves the right to close the role prior to this date should a suitable applicant be found.

 

Ról:                              Léachtóir san Oideachas (Gaeilge)

Conradh:                   Lánaimseartha, Conradh buan

Freagrach do:          Ceann Scoil an Oideachais

Láthair oibre:          Coláiste Hibernia, Baile Átha Cliath

 

Léargas:

Is é Coláiste Hibernia an t-aon choláiste ar líne a bhfuil creidiúint aige ón rialtas, agus an soláthraí is mó de bhunmhúinteoirí agus d’iar-bhunmhúinteoirí sa tír. Déanaimid sainchúram freisin de chláir iarchéime agus de chláir forbartha gairmiúla leanúnaí a chur ar fáil do mhic léinn agus do mhúinteoirí ar fud na cruinne. Is ceannródaí aitheanta an coláiste maidir le leas a bhaint as forbairtí nua teicneolaíochta agus as athruithe i réimse an oideachais.

Aidhm an róil:

Beidh an té a cheapfar ina b(h)all den fhoireann bunoideachais i Scoil an Oideachais agus beidh sé/sí ag obair ar an Máistir Gairmiúil san Oideachas, ar clár é a bhfuil deimhniú aige ó QQI agus creidiúint ghairmiúil aige ón gComhairle Mhúinteoireachta. Tabharfaidh sé/sí faoi thascanna agus cúraimí a leagfaidh Ceann na Scoile amach.

Dualgais:

Straitéis agus Ceannasaíocht

 • Luachanna agus misin an Choláiste a chur chun cinn agus a chothú
 • Ceannaireacht a thabhairt i gcás straitéis agus iarrachtaí an Choláiste chun an Ghaeilge a fhorbairt agus a chur chun cinn i measc na foirne agus i measc na mac léinn
 • Tacú le Ceann na Scoile i gcás mhonatóireacht agus fhorbairt an chláir, lena n-áirítear creidiúnú/athbhreithniú acadúil agus gairmiúil
 • Próisis rialaithe cáilíochta do theagascóirí agus do mheasúnóirí a fhorbairt agus a choimeád
 • Monatóireacht a dhéanamh ar obair na foirne, agus treoir, tacaíocht agus comhairle a thabhairt don fhoireann
 • Cláir oiliúna agus ionduchtaithe don fhoireann a fhorbairt agus a stiúradh
 • Tréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht a bhainistiú agus a chomhordú, lena n-áirítear teagmháil a choinneáil le soláthraithe, na cúrsaí a phleanáil agus a bhreithniú, tacú le mic léinn, agus a chinntiú go bhfuil na cúrsaí ag comhlíonadh riachtanais atá leagtha síos ag forais sheachtracha
 • Iarrthóirí ar phoist mhúinteoireachta a chur faoi agallamh, agus iarrthóirí oiriúnacha a roghnú
 • Taighde a phleanáil agus a dhéanamh maidir le hoideachas múinteoirí agus leis an nGaeilge
 • Tacú leis an bhfoireann iontrála leis an bpróiseas agallamh

Bainistiú an Chláir agus na Mac Léinn

 • Monatóireacht a dhéanamh ar obair na mac léinn agus tacaíocht a thabhairt de réir mar is gá
 • Cinntiú go bhfuiltear ag comhlíonadh riachtanais atá leagtha síos ag forais sheachtracha, lena n-áirítear QQI; An Roinn Oideachais agus Scileanna; An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta; agus an Chomhairle Múinteoireachta. Ní mór, mar sin, a bheidh eolach i gcónaí ar fhorbairtí sna réimsí sin agus na himpleachtaí a d’fhéadfadh a bheith acu do Choláiste Hibernia a mheas
 • Taithí foghlama na mac léinn a mheas agus a bhreithniú, agus monatóireacht a dhéanamh uirthi
 • Eolas mionsonraithe a thabhairt do Cheann na Scoile go rialta i dtaca le forbairtí, lena n-áirítear na nithe seo: forbairt ábhair, dul chun cinn na mac léinn, oiliúint foirne, aiseolas ó mhic léinn, measúnuithe agus aon eolas eile a iarrfaidh Foireann Bainistíochta an Choláiste nó an Bord Acadúil
 • Leas a bhaint as eolas faoi mhic léinn ón gcóras lárnach eolais faoi mhic léinn chun cinntí a dhéanamh bhfuil bonn eolais fúthu mar gheall ar bhainistiú agus forbairt an chláir agus na mac léinn

Teagasc, Foghlaim agus Measúnú

 • Ceannaireacht a thabhairt i gcás fhorbairt agus dhearadh mhodúil Ghaeilge an Choláiste, lena n-áirítear measúnuithe agus cúrsaí, tograí, seirbhísí agus acmhainní nua
 • Cabhrú le Ceann na Scoile an próiseas measúnaithe a bhainistiú – a bheith páirteach i bpleanáil measúnuithe, oiliúint agus treoir a thabhairt do theagascóirí, modhnóireacht a dhéanamh nuair is gá
 • Bainistiú a dhéanamh ar an aiseolas a fhaigheann mic léinn ar mheasúnuithe, lena n-áirítear athbhreithnithe agus achomhairc
 • Cabhrú le Ceann na Scoile monatóireacht a dhéanamh ar obair agus ar rannpháirtíocht na mac léinn agus na dteagascóirí i gcás ceardlanna ar an láthair, ranganna teagaisc ar líne agus fóraim phlé
 • A bheith páirteach in obair na scoile sna réimsí seo: athbhreithniú, measúnú, pleanáil agus bailíochtú
 • A bheith gníomhach i réiteach thuarascáil an Bhoird Scrúdaithe agus a bheith páirteach ar Bhord na Scrúdaitheoirí
 • Cabhrú le Ceann na Scoile cáilíocht agus caighdeáin acadúla a choinneáil ar an gclár, lena n-áirítear comhlíonadh na riachtanas i Lámhleabhar Rialaithe Cáilíochta an Choláiste
 • Acmhainní foghlama teanga a fhorbairt, lena n-áirítear ceardlanna agus foilseacháin

Riachtanais/Cáilíochtaí:

Riachtanach

 • Cáilíocht ag leibhéal Máistir, ar a laghad
 • Sárchaighdeán i scríobh agus i labhairt na Gaeilge
 • Cáilíocht sa Mhúinteoireacht agus a bheith incháilithe clárú le Comhairle Múinteoireachta na hÉireann
 • Cúlra láidir in earnáil an bhunoideachais, in oideachas múinteoirí nó sa cheannaireacht oideachais
 • Taithí bainistíochta a bhaineann leis an ról
 • Eolas ar fhorbairtí nua polasaithe in earnáil an bhunoideachais agus in oideachas múinteoirí
 • Cumas agus muinín i mbun cumarsáide, mar aon le teacht i láthair láidir agus cumas dul i ngleic go tapa le hathruithe agus athruithe a bhainistiú
 • Cumas oibriú go héifeachtach mar chuid d’fhoireann mar aon le bheith féinspreagtha, spreagadh a bhaint as athruithe agus a bheith ábalta aghaidh a thabhairt ar réimse leathan dúshlán go réamhghníomhach
 • Taithí leitheadach mar mhúinteoir Gaeilge
 • Saineolas ar chleachtais agus ar mhodhanna foghlama teanga
 • Taithí ar chúrsaí a fhorbairt agus a bhainistiú
 • Sárchumas teicniúil

 

Ba bhuntáiste iad na critéir seo:

 • PhD nó EdD, nó a bheith ag obair chun cáilíocht dá leithéid a bhaint amach
 • Taithí ar bheith ag obair le foghlaimeoirí fásta
 • Taithí ar an teagasc ar líne
 • Suim mhór i litríocht na Gaeilge

 

Chun iarratas a dhéanamh, seol CV cuimsitheach agus litir chumhdaigh chuig: careers@hiberniacollege.net

Is Dé Máirt 2 Meitheamh 2020, an spriocdháta le haghaidh iarratas. Tabhair do d’aire go gcoimeádann an Coláiste an ceart deireadh a chur leis an gcomórtas roimh an dáta sin má aimsítear iarratasóir oiriúnach.

 

Back to List